Beleidsplan 2021- 2022 – 2023 - 2024
Stichting voor kansarme ondernemers zet zich sinds 2011 in voor kansarme mensen/kinderen in Gambia die ver onder de armoede grens zitten en geen mogelijkheden hebben zich in positieve zin te ontwikkelen.
Wij houden ons voornamelijk bezig met kleine projecten zoals; Ondernemers te helpen zichzelf zo te ontwikkelen dat zij selfsupporting zijn en dit ook blijven na onze hulp. SVKO betaald in principe geen salarissen van coördinatoren, leraren, etc. die het project draaiende moeten houden. Vooraf dient men ook aan te geven hoe men de toekomst ziet. Pas na goed overleg en na het maken van duidelijke afspraken beginnen we met een project en nadien kan men in uiterste noodgevallen een beroep op de stichting doen voor verdere (financiële) hulp. Wel zal svko mee denken - kijken of men met investeringen de zelfredzaamheid kan vergroten.
We ondersteunen kraamklinieken, naaiateliers, vrouwentuin, skillcenter en helpen jonge ondernemers om een bedrijf te kunnen starten.  

In 2021 op de school in Kartong zitten kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar, willen we een speeltuin gaan realiseren. Spelen is erg belangrijk voor een goede ontwikkeling van kinderen, er is ruimte genoeg om een speeltuin te maken alleen er is geen geld om dit te realiseren. Alles wat de community heeft hebben ze nodig om ieder jaar een klasgebouw er bij te maken en is bedoeld voor het onderhouden van de school en het loon van de juffen. Kinderen hebben nu geen enkele speelmogelijkheid, wat niet goed is voor hun ontwikkeling. Een kast is van belang om dure schoolboeken in op te kunnen bergen zodat bijv. termieten ze niet kapot maken. De schoolboeken en de kast worden ook door svko verzorgd.

Voor 2021 is het schoolsponsor-project uitbereiding in Latrya en het bouwen van een Skillcenter in Dumbuto de belangrijkste nieuwe activiteiten van onze stichting. Ondertussen zitten er 62 kinderen in ons schoolsponsorproject. Dit willen we dan ook de komende jaren uit gaan breiden. Het belang van onderwijs voor ontwikkeling is nauwelijks te onderschatten.  Kinderen die de school hebben afgemaakt, slagen er beter in om in hun eigen levensonderhoud te voorzien: het verband tussen onderwijs en armoede is sterk.


Skillcenter Jara ligt ver weg van het toeristen gebied jongeren hebben er weinig tot geen mogelijkheden om een goede toekomst te hebben. Dus veel mensen vertrekken uit het gebied. Door een skillcenter op het gebied van landbouw op te zetten, leren jongeren alles over landbouw en er wordt groenten geteeld zodat mensen te eten hebben en bij verkoop een inkomen om bijv. de kinderen van naar school te laten gaan. De jongeren blijven hierdoor in Jara wat belangrijk is voor het sociaal stelsel. Dit project loopt goed we gaan in 2022 bekijken of we dit uit kunnen gaan bereiden. We hopen op meer grond zodat we meer jongeren een stuk tuin kunnen gaan geven. Vooral de omheining zal geld gaan kosten en kijken of de huidige watervoorziening voldoende is. Ook willen we gaan onderzoeken of we een onderneming kunnen gaan starten voor lichamelijk gehandicapten. Hier zullen we in 2022 zoveel mogelijk informatie over gaan verzamelen en als dit positief is gaan we in 2023 hier mee starten. Ook hebben we als doelstelling voor het jaar 2023 en 2024 dat er op de Skillcenters ook mensen met een lichamelijke beperking een kans gaan krijgen. De website zal in 2022 vernieuwd gaan worden. Als laatste doelstelling willen we als stichting in 2022 ons gaan registreren in Gambia. 

 

Samenwerking per project:
Svko beschikt inmiddels over goede contacten en kennis van lokale omstandigheden in Gambia. In de loop der jaren heeft svko met de bij de projecten betrokken bevolking, een vertrouwensband opgebouwd waardoor het mogelijk is activiteiten te intensiveren en uit te breiden. Om van projecten een succes te maken is naast kennis van lokale cultuur en omstandigheden vaak ook inhoudelijke, vaktechnische kennis en ervaring nodig. Svko zoekt daarom per project niet alleen contact met financiële sponsors en fondsen maar ook met organisaties met inhoudelijke kennis van zaken. Svko hoopt hiermee uitwisseling van kennis en ervaringen op het gebied van duurzaam ondernemen te stimuleren en door betrokkenheid en contacten tussen bedrijven en projecten wederzijds begrip te vergroten.
 

Werkzaamheden Stichting:
SVKO werkt intensief samen met een team vrijwillige lokale medewerkers in Gambia. Die van ons regelmatig een vergoeding krijgen in de vorm van een zak rijst, eieren en kleding. Zij zijn al  jaren werkzaam voor svko en uiterst bedreven in hun werkzaamheden. Er wordt wekelijks vanuit Gambia gerapporteerd aan het bestuur. Deze rapportage bevat de voortgang van de projecten, een weergave van de individuele schoolprestaties en geven aan welke kinderen eventueel in aanmerking komen voor sponsoring.
Twee á drie keer per jaar reizen de bestuursleden naar Gambia om de persoonlijke relaties te onderhouden en ondersteuning te bieden in de uitvoering. Dit geheel op eigen kosten.
Tijdens deze bezoeken wordt het beleid, de stand van zaken en de plannen voor de toekomst uitvoerig besproken met de vrijwilligers, alsmede met de schoolhoofden en andere betrokkenen van de projecten.
Andere werkzaamheden tijdens het bezoek zijn o.a.:
Het bezoeken van de (nieuwe) kinderen en gezinnen, bezoeken van de deelnemende scholen, en alle sponsorkinderen. Het uitleveren van de goederen welke per container zijn verzonden naar Gambia, voedselpakketten voor families. Bezoeken van de lopende projecten zoals bijv. het winkeltje, naaiateliers, kraamklinieken, weeshuis, skillcenters en vrouwenprojecten.
 

Communicatie:
Communicatie is voor ons een middel om een groter doel te realiseren, namelijk transparantie.
De website www.svko.nl is een communicatiekanaal voor (potentiële) donateurs en vrijwilligers, echter Facebook,  https://www.facebook.com/ SVKO De Stichting voor kansarme ondernemers in ontwikkelingslanden/ is een beter medium met een directere benadering naar eventuele potentiële sponsors als wel de huidige sponsors.
Op onze website en Facebook is informatie te vinden over alle projecten, onze wijze van transport naar Gambia per container, de achtergronden en gezinssamenstelling en de ontwikkeling van de sponsorkindjes en lopende projecten.
Minimaal 2 keer per jaar verschijnt de digitale nieuwsbrief over YSG die aan alle belangstellenden verstuurd wordt.


Werving van gelden en goederen:
De activiteiten van svko worden gefinancierd door giften, sponsoring en donaties.
De Stichting werft sponsoren via Facebook en mond op mond reclame. Deze sponsoren doneren een vrijwillige gift,  om sponsorkindjes een extraatje te geven in de vorm van schoolgerei, speelgoed, geconserveerd voedsel of een zak rijst. Het bestuur werft actief sponsoren, wat nodig is om grotere projecten op te zetten.


De besteding van het vermogen van de Stichting:
De bestuursleden/medewerkers van svko genieten geen vergoeding bij het uitoefenen van de activiteiten namens de stichting.
De vrijwilligers in Gambia ontvangen geen salaris, maar kleding of een voedselpakket.
Svko financiert middelen die onderwijs, gezondheid, tuinprojecten en individuele projecten ten goede komen, maar geeft nooit contant geld. 95% van onze activiteiten dienen het algemeen belang van het land Gambia.
Indirecte kosten zijn minimaal en hebben alleen betrekking op uitgaven als bank administratie en overboekingskosten, inschrijving Kamer van Koophandel de kosten van de website.

Beheer van de gelden:
De penningmeester beheert de gelden en maakt jaarlijks een financieel jaarverslag aan de hand van de kas- en bankafschriften. Uitgaven worden in onderling overleg met bestuursleden en lokale partners besproken.


Toekomstvisie:
We gaan onderzoeken of we een klaslokaal kunnen gaan realiseren in Kartong, en als we voldoende middelen hebben een skillcenter in Dumbuto en uitbreiding van het weeshuis in Kankujang en skillcenter in Jara. 
De prognose voor schooljaar 2021-2022 is dat de groei van het aantal kinderen dat deelneemt aan het school-sponsor programma, toeneemt door het enthousiasme van de huidige sponsoren en de gedeelde berichten op Facebook, wat uiteindelijk ervoor gezorgd heeft dat bijna 600 mensen ons actief volgen. Schoolsponsorkinderen zal van Kartong en Brufut uitgebreid gaan worden met Latrya. 
Svko heeft als doel om zo veel mogelijk kansarme kinderen te geven waar zij recht op hebben: scholing, voeding, kleding en onderdak.

Samen kleuren we onze wereld een beetje mooier


Projecten/financieel overzicht 2022

Created with Sketch.

Winkeltje Farato voorzien van spullen 

Diverse kraamklinieken en healtcenters voorzien van spullen, verbandmiddelen en overgebleven spullen uit kraampakketten. 

Microkrediet verstrekt voor een beginnende ondernemer 

Dozen voor gezinnen, uitgebreid meerder sponsoren gevonden die de aller armste willen voorzien van een doos gevuld met 1e levensbehoeftes. 
Jongeren kunnen voorzien van een rolstoel
Medische kosten betaald na acute hulpvraag
Dumbutu skillcenter: Afronding bouw klaslokaal, winkeltje en kantoortje

Skillcenter Jara uitgebreid, inclusief borehole. 

Youth Support Gambia (Brufut en Kartong) 85 sponsor kinderen die we momenteel helpen om naar school te gaan

Youth Support Gambia (Sukuta en Latrya) 20 sponsor kinderen die we met het nieuwe schooljaar kunnen laten starten

Jong volwassen voorzien materieel om hun eigen bedrijfje te starten
Voedselpakket bezorgt

Financieel overzicht SVKO 2022

Bank Saldo SVKO per 01-01-2022              € 4.252,47
Inkomsten uit donaties                               €26.143,87

Uitgaven bank:
Kosten Administratie:                                   - €    235,23
Transport kosten:                                          - € 1.667,89
Voedselpakket en acute noodhulp:            -€ 1.376,00
Diverse projectjes:                                         -€    806,00
YSG Latrya:                                                     -€ 1.765,89
Skillcenter Dumbuto:                                    -€ 3.110,47
YSG:                                                                 - € 4.995,50
Borehole                                                         - € 2.393,70
Skillcenter Jara                                               - €   450,46
Tulbanden                                                      - € 1.540,92
--------------------------------------------------------------------------------------
Uitgaven bank totaal:                                   - €18.342,06

Bank Saldo per 31-12-2022                           €12.054,28

Kas gelden
Saldo 31-12- 2021                                            €     810,23
Inkomsten Kas diverse donaties:                €20.204,13

Uitgaven kas:
Borehole :                                                      - € 2.500,00
Omheining Skillcenter Jarra                       - € 1.500,00
Diverse                                                          - €    150,00
YSG Latrya:                                                   - €    100,00
YSG:                                                               - €14.410,00
--------------------------------------------------------------------------------------
Uitgaven kas totaal:                                    - €16.920,50
Saldo kas 31-12-2022                                     € 3.283,63

Totaal saldo stichting:        € 15.337,91 (bank en kas)

Projecten/financieel overzicht 2021

Created with Sketch.

Winkeltje Farato voorzien van spullen 

Diverse kraamklinieken en healtcenters voorzien van spullen, verbandmiddelen en overgebleven spullen uit kraampakketten. 

Microkrediet verstrekt voor een beginnende ondernemer 

Dozen voor gezinnen, uitgebreid meerder sponsoren gevonden die de aller armste willen voorzien van een doos gevuld met 1e levensbehoeftes. 
2 kinderen kunnen voorzien van een rolstoel
Medische kosten betaald na brandwonden bij een meisje
Dumbutu skillcenter: start bouw klaslokaal, winkeltje en kantoortje
Speeltuin in Kartong gerealiseerd

Skillcenter Jara klaar zodat men kan gaan starten

Youth Support Gambia (Brufut en Kartong) 65 sponsor kinderen die we momenteel helpen om naar school te gaan

Youth Support Gambia (Sukuta en Latrya) 17 sponsor kinderen die we met het nieuwe schooljaar kunnen laten starten

Jong volwassen voorzien materieel om hun eigen bedrijfje te starten
Voedselpakket bezorgt bij mensen die door slecht weer hun dak van hun huis hebben verloren
4 jongeren voorzien van gereedschap zodat ze hun eigen bedrijfje konden starten


 

Financieel overzicht 2021 

Bank Saldo SVKO per 01-01-2021 € 2.312,37 

Inkomsten uit donaties € 18.695,46 

Uitgaven bank € 16.755,36 

Kosten Administratie:                                   - € 268,21 

Transport kosten:                                          - €  2.334,05 

Voedselpakket en acute noodhulp:            -  € 775,50 

Diverse projectjes:                                         - € 516,50 

Schoolproject Latrya:                                    - € 918,14 

Project Dumbuto:                                          - € 7.340,21 

YSG:                                                                - € 4.602,75 

Bank Saldo per 31-12-2021                          € 4.252,47 

Kas gelden 

Saldo 31-12- 2020                                         €1844,62                                      

Donaties:                                                       €2707,07                                                

Storting Microkrediet:                                   €180 

YSG:                                                                €13653 

Inkomsten kas €  16.540,07 (waarvan 4602,75 YSG  via bank svko) 

Uitgaven kas €     17.474,46 

Dumbuto:                                                      - €1.186,20 

school Latrya:                                                - €596,70 

microkrediet:                                                 - €593,56 

transport kosten:                                           - €480 

YSG:                                                                - €14618 

Saldo kas 31-12-2021  € 910,23 

Totaal saldo stichting € 5162,70 (bank en kas) 

 

Projecten/financieel overzicht 2020

Created with Sketch.

Winkeltje Tanji voorzien van spullen
Winkeltje Farato voorzien van spullen
Schoolreisje georganiseerd
Diverse kraamklinieken en healtcenters voorzien van spullen, verbandmiddelen en overgebleven spullen uit kraampakketten.
Triple C: er is nu in het skillcenter ook een klas uiterlijke verzorging. Hier de nodige spullen naar toe gestuurd.
Microkrediet verstrekt voor een beginnende ondernemer
Ousman met zijn kippenfarm, ondersteunen door afnemers te zoeken.
Dozen voor gezinnen, uitgebreid meerder sponsoren gevonden die de aller armste willen voorzien van een doos gevuld met 1e levensbehoeftes.
Dumbutu skillcenter kunnen voorzien van spullen
Tuin vrouwen project Latrya voorzien van zaden en tuin gereedschap
Speeltuin Kartong voorbereiding tot realisering
Awa groente vrouwtje geholpen
Skillcenter Jara inclusief borehole in Jarra voorbereiding tot realisering
Youth Support Gambia 62 sponsor kinderen die we momenteel helpen om naar school te gaan

Financieel overzicht 2020 
 

Bankrekening 

Saldo 31-12- 2019 € 1.189,06 

Inkomsten uit donaties € 6.131,28 

Awa foodproject € 9.879,10                                        

Totale inkomsten bank: € 17.199,44                                               

 

Uitgaven bank € 14.887,07 

Kosten Rabo € 132,21 

Kosten Domein € 69 

Transport kosten goederen € 1.906,76 

YSG € 330 

Awa foodproject € 9.879,10 

Bus project € 770 

Project Skillcenter Jara €1000 

Speeltuin € 800 

Bank Saldo SVKO per 31-12-2020 € 2.312,37 

 

Kas gelden 

Saldo 31-12- 2019 € 10,06 

Saldo 31-12-2019 YSG €485                                               

Donaties SVKO € 4.129,58 

Donaties YSG   €5.875                                                  

Storting Microkrediet € 581                                    

Inkomsten kas € 11.080,64 

Uitgaven kas € 9.236,02      

Diverse materialen inkoop kosten Gambia € 203,85 

Voedselpakketten €361,52 

Skilcenter/ speeltuin /Micro krediet € 1.181 

Kosten geld overmaken € 18 

Schoolgeld € 713 

Skillcenter € 2.197,25 

YSG €4.561 

Saldo kas 31-12-2020 (YSG € 1.798,60 + SVKO € 46,02)  € 1.844,62 

Totaal Inkomsten € 28.280,08    Totaal uitgaven € 24.123,09 

Totaal saldo stichting € 4.156,99 


Projecten/financieel overzicht 2019


Created with Sketch.

 Winkeltje Tanji voorzien van spullen
Winkeltje Farato voorzien van spullen
Diverse kraamklinieken en healtcenters voorzien van spullen
Diverse voetbalteams voorzien van kleding
Triple C voorzien van 2 naaimachines
Taffa voorzien van 1 naaimachine
Fatou kraamkliniek en weeshuis voorzien van de benodigde spullen
Ousman met zijn kippenfarm, ondersteunen door afnemers te zoeken sponsors kopen eieren voor gezinnen.
Verschillende tuinprojecten voorzien van zaden.
Dozen voor gezinnen, uitgebreid meerder sponsoren gevonden die de aller armste willen voorzien van een doos gevuld met 1e levensbehoeftes.
Dumbutu skillcenter kunnen voorzien van spullen
Borehole Latrya laten maken voor een tuin project waardoor 30 vrouwen eten hebben en wat kunnen verkopen zodat hun kinderen naar school gaan.
Voorbereiding voor schoolreisje gepland in 2020
Caring4mobility C4M The Gambia, krukken kunnen geven voor hun stichting
Landing voorzien van gereedschap en reclame gemaakt op verschillende manieren
Awa groente vrouwtje geholpen

Financieel overzicht 2019
  

Bankrekening                                                                         

Saldo 31-12- 2018 € 886,70 

Inkomsten uit donaties € 3438,41 

Micro krediet terug betalen € 200                                            

Totale inkomsten bank: € 4525,11                                               

 

Uitgaven bank € 3336,05 

Kosten Rabo € 119,40 

Kosten Domein € 69 

Transport kosten goederen € 1147,65 

Project Borehole Latrya € 2000 

Bank Saldo per 31-12-2019 € 1189,06 

 

Kas gelden 

Saldo 31-12- 2018 € 66,71                                                     

Donaties € 550                                                     

Storting Microkrediet € 414,25                                    

Inkomsten kas € 1030,96 

Uitgaven kas € 1020,90      

Diverse materialen inkoop kosten Gambia € 590,90 

Micro krediet € 400 

Groenten zaden € 30                                     

Saldo kas 31-12-2019 € 10,06 

Totaal Inkomsten € 5.556,07      Totaal uitgaven € 4.356,95 

Totaal saldo stichting € 1199,12  


Projecten/financieel overzicht 2018

Created with Sketch.

 Tanka Tanka het psychiatrisch ziekenhuis voorzien van spullen en medicijnen.
 Healtcentrum in Latrya
 School in Latrya
 Future For young People
 Triple C skilcentrum
 Mari kraam kliniekje in Brufut.
 Fatou kraamkliniek en weeshuis.
 Mouhdina PA Jatta voorzien van medische spullen voor zijn praktijk op zijn eigen compound.
 Kleding winkeltje opgezet.
 De heren van Return voorzien van veiligheidsschoenen.
 Sylamon geholpen aan spullen voor zijn restaurantje.
 Ousman, die jongeren een vak leert meubelmaker/timmerman we hebben ze voorzien van werkkleding.
 Taffa hebben we de benodigde naaiatelier spullen kunnen geven.  | 
 Ousman met zijn kippenfarm, ondersteunen door afnemers te zoeken sponsors kopen eieren voor gezinnen.
 Schoenendozen gevuld gekregen van de vormselgroep kinderen uit Nistelrode, voor kinderen in Gambia.
 Tweeling voorzien van kleding, door nederlandse tweeling
 Sponsor gevonden voor gezin die regelmatig spullen verstuurd om dit gezin te helpen
 In Sankandi naaiatelier/skilcentrum voorzien van spullen

Financieel overzicht 2018
  

Bankrekening 

Saldo 31-12- 2017 € 1.402,12 

Inkomsten uit donaties € 536,33                                            

Totale inkomsten bank: €1.938,45                                                

 

Uitgaven bank €1.051,75 

Kosten Rabo €120,30 

Kosten Domein €39 

Transport kosten goederen € 892,45 

Bank Saldo per 31-12-2018 € 886,70 

 

Kas gelden 

Saldo 31-12- 2017 € 48,71                                                     

Donaties € 100                                                      

Storting Microkrediet € 344                                     

Inkomsten kas € 492,71 

Uitgaven kas €426      

Diverse materialen inkoop kosten Gambia € 426                                       

Saldo kas 31-12-2018 € 66,71 

Totaal Inkomsten € 2.431,16      Totaal uitgaven € 1.477,75 

Totaal saldo stichting € 953,41  
 

Projecten/financieel overzicht 2017

Created with Sketch.

Healtcentrum in Latrya
School in Latrya.
Future For young People.
Triple C skilcentrum.
Mari kraam kliniekje in Brufut.
Fatou kraamkliniek en weeshuis.
Mouhdina PA Jatta voorzien van medische spullen voor zijn praktijk op zijn eigen compound.
Tanka Tanka het psychiatrisch ziekenhuis voorzien van spullen en medicijnen.
Vissers voorzien van werkkleding.
Awa geholpen met haar winkeltje.
Rolstoelen voor 2 gehandicapte jongens.
Ami power solar gekocht voor compound.
Kooktoestellen gekocht en zakken met pindabriketten gezonder en veiliger koken project.
vrouwen project in Latrya voor zien van naaimachine.
Healtcenter Jappineh, voor zien van medische spullen.
Matarr Jatta Sikkel patiënt voorzien van naai atelier spullen.
Winkel van Gambia child, winkel voor gehandicapten voorzien van spullen.
Taffa, een kleermaker we hebben hem van veel spullen kunnen voorzien.
Kleding winkeltje opgezet.
Voor Nday een bed gekocht zodat ze niet meer op de grond hoeft te liggen.

Financieel overzicht 2017
  

Bankrekening 

Saldo 31-12- 2016 € 2.061,79 

Inkomsten uit donaties € 577,63                                            

Terug betalen micro krediet € 50,00                                           

Vergoeding dozen winkeltje € 150,00                                        

Totale inkomsten bank: €2.839,42                                                

 

Uitgaven bank €1.437,30 

Kosten Rabo €130,55 

Kosten Domein €39 

Transport kosten goederen € 997,75 

Ondersteuning in Gambia €100 

Solar €170 

Bank Saldo per 31-12-2017 € 1.402,42 

 

Kas gelden 

Saldo 31-12- 2016 € 62,71                                                       

Donaties € 850                                                       

Storting Microcrediten € 50,00                                     

Inkomsten kas € 962,71 

Uitgaven kas € 914 

Diverse materialen inkoop kosten Gambia€ 897                                        

Zaden  € 17 

Saldo kas 31-12-2017 € 48,71 

Totaal Inkomsten € 3.802,13 Totaal uitgaven € 2.351,30 

Totaal saldo stichting € 1.450,83 Projecten/financieel overzicht 2016

Created with Sketch.

Healtcentrum in Latrya.
Future For young People.
Triple C skilcentrum.
Mari kraam kliniekje in Brufut.
Fatou kraamkliniek en weeshuis.
Verschillende tuinprojecten voorzien van zaden.
Salon gebouwd voor Amanita.
Oogkliniek in Brufut voorzien van brillen.
School in Latrya voorzien van boeken voor de bibliotheek
Mouhdina PA Jatta voorzien van medische spullen voor zijn praktijk op zijn eigen compound.
Diepvries voor Caddy’s soepverkoop.
Return voorzien van gereedschap.

 Financieel overzicht 2016

Bankrekening 

Saldo 31-12- 2015 € 2.444,05 

Inkomsten uit donaties € 737                                              

Terug betalen microcrediet € 50,00                                           

Vergoeding dozen winkeltje € 150,00                                        

Goede doelenshop € 596,00        

Totale inkomsten bank: €3.977,05                                                

 

Uitgaven bank € 1915,06
Kosten Rabo €127

Kosten Domein €39

Transport kosten goederen € 1.399,26

Kopen van zaden €20

Opname voor projecten €330

Bank Saldo per 31-12-2016 € 2.061,79 

 

Kas gelden 

Saldo 31-12- 2015 € 104,75                                                         

Donaties € 1.000,00                                                        

Storting Micro krediet € 60,00                                     

Inkomsten kas € 1.164,75 

Uitgaven kas € 1.102,24  

Diverse materialen inkoop € 827,24                                            

Verstrekken micro krediet € 200,00

Verstrekken micro krediet € 75,00

Saldo kas 31-12-2016 € 62,71 

Totaal Inkomsten € 5.141,80 Totaal uitgaven € 3.017,30

Totaal saldo stichting € 2.124,50